تعرفه سرویس‌های توماکس

  • قیمت‌های ذیل جهت شفاف‌سازی روند خدمات و ارائه سرویس‌ها می‌باشد.
  • اظهار مشتری ملاک عیب واقعی دستگاه نمی‌باشد و تشخیص عیب واقعی دستگاه پس از بررسی فنی توسط تکنسین مشخص خواهد گردید.
  • تلاش توماکس انتخاب به صرفه‌ترین سرویس برای مشتری است.
  • جهت کاهش هزینه‌های مشتری، در صورت وجود چند عیب به طور همزمان،گزینه سرویس و تعمیر انتخاب می‌گردد.
  • قیمت‌ها و تخفیف‌های ارائه شده تنها برای سرویس‌های ثبت شده از طریق سامانه خدمات می‌باشد.
  • در صورت استفاده از قطعات مصرفی، قیمت آن به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد.
  • تعرفه‌ سرویس‌ها بر حسب تومان می‌باشد.

دستگاه‌های کپی تا سرعت ۴۵ برگ در دقیقه

عیوب مشاهده شده کپی ۱۰ تا ۲۳ برگ کپی ۲۳ تا ۴۵ برگ
گیر کاغذ ۶۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۷۵۰۰۰

۶۵,۰۰۰

پاک شدن چاپ ۶۸,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۷۴,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

چاپ سیاه صفحه ۶۶,۰۰۰

۵۶,۰۰۰

۷۸,۰۰۰

۶۶,۰۰۰

صدای غیر عادی ۶۲,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۷۳,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

تونر ریزی ۶۸,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۷۹,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

دولوپر ریزی ۶۸,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۷۹,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

خط انداختن سیاه در چاپ ۶۳۰۰

۵۵,۰۰۰

۷۴,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

خط انداختن سفید در چاپ ۶۳,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۷۴,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

کم رنگ چاپ کردن ۶۲,۰۰۰

۵۳,۰۰۰

۷۴,۰۰۰

۶۳,۰۰۰

بازدید و بررسی ۲۵۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۰,۰۰۰

سرویس و تعمیر ۸۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

جنرال سرویس ۱۸۰,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

عیوبی غیر از موارد فوق

پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

دستگاه‌های کپی با سرعت بیش‌ از ۴۵ برگ در دقیقه

عیوب مشاهده شده کپی ۴۶ تا ۶۰ برگ کپی ۶۰ برگ به بالا
گیر کاغذ ۷۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

پاک شدن چاپ ۷۴,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۹۵۰۰۰

۹۰,۰۰۰

چاپ سیاه صفحه ۷۸,۰۰۰

۶۶,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۸۶,۰۰۰

صدای غیر عادی ۷۳,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۹۷,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

تونر ریزی ۷۹,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

دولوپر ریزی ۷۹,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۱۰۳,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

خط انداختن سیاه در چاپ ۷۴,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰

۹۷,۰۰۰

خط انداختن سفید در چاپ ۷۴,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

کم رنگ چاپ کردن ۷۶,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

بازدید و بررسی ۲۵۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۰,۰۰۰

سرویس و تعمیر ۱۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰

جنرال سرویس ۲۵۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰

عیوبی غیر از موارد فوق

پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

شارژ کارتریج مشکی لیزری

ظرفیت استاندارد کارتریج بر حسب گرم

قیمت شارژ
۷۰ تا ۸۰ گرم ۳۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم ۴۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم ۹۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰

سایر موارد پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

شارژ کارتریج رنگی لیزری

میزان تونر  مصرفی برحسب گرم قیمت شارژ
۴۵ تا ۵۵ گرم ۸۵,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۷۵ تا ۹۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۱۴۰ تا ۱۶۰ گرم ۱۹۵,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰

۱۸۰ تا ۲۱۰ گرم ۲۵۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰

سایر موارد پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

پرینتر‌ و چند کاره لیزری تک رنگ

عیوب مشاهده شده تک رنگ لیزری A4
تا سرعت ۲۰ برگ
تک رنگ لیزری A4
با سرعت بیش از ۲۰ برگ
تک رنگ لیزری A3
پاک شدن چاپ ۵۷,۰۰۰

۴۸,۰۰۰

۶۲,۰۰۰

۵۳,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰

کم‌رنگ چاپ کردن ۵۳,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

۵۷,۰۰۰

۵۳,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۵۷,۰۰۰

تکرار چاپ ۵۳,۰۰۰

۴۸,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۵۳,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۵۸,۰۰۰

گیر کاغذ ۵۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

نکشیدن کاغذ ۴۸,۰۰۰

۴۲,۰۰۰

۵۳,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۵۷,۰۰۰

خط انداختن در چاپ ۵۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

خط انداختن در اسکن ۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

جنرال سرویس ۸۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

عیوبی غیر از موارد فوق پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

پرینتر و چندکاره لیزری رنگی

عیوب مشاهده شده رنگی لیزری A4
تا سرعت ۲۰ برگ
رنگی لیزری A4
با سرعت بیش از ۲۰ برگ
رنگی لیزری A3
پاک شدن چاپ ۸۵,۰۰۰

۶۴,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۶۹,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰

کم‌رنگ چاپ کردن ۸۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰

۱۲۷,۰۰۰

۶۷,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

۸۳,۰۰۰

تکرار چاپ ۸۰,۰۰۰

۶۴,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰

۶۹,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰

گیر کاغذ ۷۶,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۱۲۲,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

نکشیدن کاغذ ۷۴,۰۰۰

۵۷,۰۰۰

۱۱۹,۰۰۰

۶۲,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

خط انداختن در چاپ ۷۶,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۱۲۱,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

خط انداختن در اسکن ۷۰,۰۰۰

۵۴,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰

۵۹,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰

۷۹,۰۰۰

جنرال سرویس ۱۳۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰

عیوبی غیر از موارد فوق پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

پرینتر و چندکاره جوهرافشان و سوزنی

عیوب مشاهده شده پرینتر جوهرافشان پرینتر سوزنی A4 پرینتر سوزنی A3
تکرار چاپ ۵۳,۰۰۰

۴۸,۰۰۰

ــــ ــــ
گیر کاغذ ۵۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

نکشیدن کاغذ ۴۸,۰۰۰

۴۲,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

خط انداختن در چاپ ۵۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

ــــ ــــ
خط انداختن در اسکن ۵۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

ــــ ــــ
جنرال سرویس ۷۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

عیوبی به غیر از موارد فوق پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

پرینتر حرارتی و فیش پرینتر

عیوب مشاهده شده تک رنگ لیزری A4
تا سرعت ۲۰ برگ
گیر کاغذ ۵۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

خط انداختن در چاپ ۵۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

جنرال سرویس ۲۵,۰۰۰

۱۷,۰۰۰

عیوبی غیر از موارد فوق پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

اسکنر

عیوب مشاهده شده اسکنر معمولی
(اسکن از روی شیشه)
اسکنر حرفه ای اسناد
(اسکن توسط فیدر)
نکشیدن کاغذ ــــ ۶۵,۰۰۰

۵۸,۰۰۰

گیر کاغذ ــــ ۶۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

خط انداختن ۳۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

جا به جایی تصویر ۳۰,۰۰۰

۲۶,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

کشیدگی تصویر ۳۲,۰۰۰

۲۸,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

صدای غیر عادی ۳۲,۰۰۰

۲۸,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

جنرال سرویس ــــ ۱۲۰,۰۰۰

۹۸,۰۰۰

عیوبی غیر از موارد فوق پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

دیتا پروژکتور

عیوب مشاهده شده دیتا پروژکتورها
تعمیر ۹۸,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

سرویس ۱۱۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

جنرال سرویس ۱۸۵,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰

کامپیوتر و لپ‌تاپ

نام سرویس لپ‌تاپ یا کامپیوتر رومیزی
نصب نرم‌افزار‌های عمومی (مجموعه) ۳۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰

نصب نرم‌افزار‌های تخصصی (هر پکیج) ۳۸,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

نصب ویندوز به همراه درایورها (در صورت ارائه درایور توسط مشتری) ۴۷,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

نصب سیستم‌عامل غیر از ویندوز ۶۵,۰۰۰

۵۶,۰۰۰

آماده‌سازی هاددیسک و پارتیشن‌بندی ۲۵,۰۰۰

۱۸,۰۰۰

ارتقاء Bios یا Firmware ۳۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰

دریافت و نصب درایور از اینترنت ۳۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰

تهیه نسخه پشتیان ۴۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰

نصب نرم‌افزارهای تجهیزات جانبی (پرینتر، اسکنر و ...) ۲۵,۰۰۰

۱۹,۰۰۰

نصب نرم‌افزارهای دستگاه‌های چند کاره ۳۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰

نصب نرم‌افزارهای دستگاه‌های چند کاره ۳۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰

دستگاه فکس

عیوب مشاهده شده فکس رولی و حرارتی فکس فیلم حرارتی / کاغذ عادی فکس لیزری
نکشیدن کاغذ ۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۹,۰۰۰

۴۴۰۰۰

گیر کاغذ ۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

صدای غیر عادی ۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

۴۲,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

کم رنگ بودن چاپ ۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

۴۳,۰۰۰

۵۷,۰۰۰

۵۲,۰۰۰

سیاه کردن چاپ ۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

۴۳,۰۰۰

۵۷,۰۰۰

۵۲,۰۰۰

خط انداختن در چاپ ۴۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

جنرال سرویس ۸۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

عیوبی غیر از موارد فوق پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد. پس از بررسی فنی اعلام می‌گردد.

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم